Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)

НазваниеКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)
страница1/7
Дата публикации22.03.2015
Размер0.66 Mb.
ТипКонспект
100-bal.ru > География > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Конспект лекцій


з дисципліни

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


(1 частина )

(для студентів спеціальності 7.090603 Електротехнічні системи споживання)


Затверджено

на засіданні кафедри електромеханіки

протокол № відЛуганськ 2007
удк 621.31


Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 7.090603 Електротехнічні системи споживання)/ Уклад.: К.В. Філімоненко. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля,– 2007 –63 с.
Розглянуто основи енергозбереження в електричних мережах та на підстанціях.
Укладач: К.В. Філімоненко, доц.
Відпов. за випуск О.С. Захарчук, проф.

Рецензент О.С. Захарчук, проф.

ЛЕКЦІЯ 1

Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження


 

1.1 Проблема енергоефективності у національній економіці Енергоємність валового внутрішнього продукту – основний показник ефективності економіки – в Україні значно вища, ніж у промислово розвинених країнах. Це є наслідком певної технологічної відсталості, недосконалої галузевої структури вітчизняної економіки та впливу її “тіньового” сектору. Така ситуація обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і лягає важким тягарем на економіку – тим паче, за умов її зовнішньої енергетичної залежності. На відміну від країн Заходу, де енергозбереження є елементом економічної та екологічної доцільності, для України це – питання виживання, оскільки досі не вирішено проблему збалансованого платоспроможного споживання як внутрішнього, так і щодо імпорту паливно-енергетичних ресурсів.

Енергозбереження має суттєвий вплив на енергетичну безпеку держави, оскільки неефективне внутрішнє споживання паливно-енергетичних ресурсів вимагає великих обсягів (майже 50%) їх імпорту, що призводить до значної залежності від країн-експортерів. Разом із тим потенціал енергозбереження в Україні становить понад 45% обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів. Його реалізація дозволить здебільшого зняти гостроту проблеми зовнішньої енергетичної залежності.

Низька енергоефективність стала одним з основних чинників кризових явищ в українській економіці. У структурі витрат на виробництво промислової продукції в першій половині 90-х рр. майже втричі зросла вартісна складова енергоресурсів у матеріальних витратах на цю продукцію, сягнувши 42% їх загального обсягу. Зростання питомої ваги витрат на паливо та енергію зумовлено істотним зростанням вартості імпортних енергоресурсів упродовж означеного періоду, що стало причиною низької рентабельності виробництва. Низька рентабельність стала, в свою чергу, однією з причин вимивання обігових коштів з економіки, сприяючи таким чином її бартеризації та іншим негативним наслідкам в умовах переходу до ринкових відносин і однією з основних причин кризових явищ у національній економіці, і їх наслідком.

У результаті прийнятих на державному рівні зусиль в Україні спостерігається певне поліпшення ситуації, пов’язаної з енергоефективністю. Якщо енергоємність ВВП протягом 1990-1996 рр. зросла на 42% і майже стабілізувалася у 1997-1999 рр., то з 2000 року спостерігається її істотне зменшення, причому вперше в історії України зростання ВВП було досягнуто за одночасного скорочення споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів.

Таким чином, одним із основних напрямів удосконалення системи енергозабезпечення України має стати підвищення ефективності використання палива та енергії.

Стратегічні цілі політики з енергозбереження полягають у докорінній перебудові технологічної, економічної та нормативно-правової бази виробництва, перетворення, транспортування та використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки і соціальній сфері з метою радикального зменшення їх витрат та підвищення показників енергетичної ефективності до рівня промислово розвинених країн.

Проведення активної енергозберігаючої політики є важливим фактором, що гарантуватиме стале і ефективне забезпечення енергоресурсами економіки країни.

 

 1.2 Основні стратегічні напрями та заходи з енергозбереження в галузях економіки до 2030 року 


Пріоритетними напрямами та заходами енергозбереження для основних енергоємних галузей промисловості, в сільському і комунально-житловому господарствах, на транспорті та в будівництві є наступні.

Промисловість. Чорна металургія. Основною метою стратегії енергозбереження в чорній металургії є досягнення у виробничій структурі галузі переважної частки технологій з високою енергоефективністю за рахунок впровадження енергоефективних виробництв.

Вугільна промисловість. Основною метою стратегії енергозбереження у вугільній промисловості є, насамперед, підвищення якості вугілля, утилізація шахтного метану та вторинних енергетичних ресурсів, впровадження нових сучасних технологій видобутку та збагачення вугілля, а також вентиляції шахт, підвищення безпеки вуглевидобутку.

Газова промисловість. Метою основної стратегії енергозбереження в газовій промисловості до 2030 року є зниження технологічних витрат природного газу на його транспортування з 8,0-9,0 до 4,0-5,0% за рахунок використання нових газотурбінних перекачувальних агрегатів з ККД 35-36% , тощо. Енергозаощадження за рахунок скорочення технологічних витрат при транспортуванні газу на рівні 2030 року становитиме 11,0-12,0 млрд. м3 з урахуванням транзиту, в тому числі скорочення витрат на власне споживання – 4,5-5,5 млрд. м3.

Нафтова промисловість. Основні напрями стратегії енергозбереження у нафтовій промисловості пов’язані з удосконаленням технологічних процесів видобутку нафти. Попередні оцінки свідчать про можливість зменшення питомих витрат енергоресурсів до 2030 року на 7,0-11,0%.

Нафтопереробна промисловість. Метою стратегії енергозбереження в нафтопереробній промисловості є впровадження сучасних енергозберігаючих технологій і обладнання, що дозволить при поглибленні переробки нафти до 72-75% у 2010-2015 рр. і 85-90% у 2030 році уникнути значного підвищення споживання ПЕР.

Електроенергетика. Основною стратегічною метою енергозбереження в електроенергетиці є насамперед модернізація, реконструкція та оновлення фізично зношеного обладнання, підвищення ефективності його експлуатації, зменшення питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії, зниження втрат енергії в мережах енергопостачання, вирішення проблеми покриття змінних електричних навантажень.

Хімічна та нафтохімічна промисловість. Основною метою стратегії енергозбереження в хімічній та нафтохімічній промисловості є: модернізація діючих та впровадження нових енергозберігаючих і ресурсозберігаючих технологій виробництва; докорінна реконструкція котельних установок, підвищення ступеня використання горючих і теплових вторинних ресурсів.

Машинобудування і металообробка. Основна мета стратегії енергозбереження в машинобудуванні та металообробці на перспективний період полягає у підвищенні частки високоефективних технологій використання палива та енергії за рахунок удосконалення та впровадження нових технологічних процесів у виробництві продукції машинобудування, зокрема ливарних і термічних печей, зварювального і гальванічного обладнання, металообробних агрегатів тощо.

Промисловість будівельних матеріалів. Основною метою стратегії енергозбереження у промисловості будівельних матеріалів є удосконалення існуючих і впровадження нових енергоефективних технологій у процесах виробництва, підвищення ступеня утилізації вторинних енергетичних ресурсів, впровадження сучасних систем обліку та контролю використання енергоресурсів.

Сільське господарство. Стратегія енергозбереження в сільському господарстві полягає в запровадженні принципово нових напрямів його розвитку, зорієнтованих на ресурсо- та енергозберігаючі технології, сучасні технічні засоби для їх реалізації, зокрема використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.

Житлово-комунальне господарство. Основною стратегічною метою енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України на період до 2030 року є підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок сучасних схем і систем енергопостачання, приладів і пристроїв, які використовують тепло та енергію, зниження втрат енергоносіїв, що сприятиме більш повному задоволенню попиту населення на житлові, комунальні та побутові послуги.

Автомобільний транспорт. Загальні обсяги споживання пального в автомобільній підгалузі можуть бути знижені завдяки наведеним нижче напрямам енергозбереження.

Залізничний транспорт. На залізничному транспорті зниженню питомих витрат та економії палива сприятимуть такі чинники.

Будівництво. Серед стратегічних напрямів розвитку будівельної галузі слід відзначити впровадження нових енергозберігаючих технологій і матеріалів, перехід на енергоефективне будівництво та енергозберігаючі конструкції, та різкого зниження енергоємності галузі.

 

1.3 Оцінка економічно доцільного потенціалу енергозбереження


 

Оцінка обсягів енергозбереження за рахунок технологічного фактора. За своєю особливістю енергозбереження з огляду на технологічний фактор розділяють на галузеве та міжгалузеве.

Потенціал галузевого економічно доцільного енергозбереження з огляду на технологічний фактор оцінюється у 2030 році проти рівня 2000 року в обсягах 296,68 млн. т у.п., у тому числі заощадження паливних ресурсів становить 190,63 млн. т у.п., електричної енергії – 155,39 млрд. кВт·год, теплової енергії – 318,68 млн. Гкал.

Міжгалузеве енергозбереження є одним із найбільш ефективних і масштабних напрямів енергозбереження, що може суттєво впливати на рівні енергоспоживання.

Потенціал міжгалузевого економічно доцільного енергозбереження з огляду на технологічний фактор у 2030 році проти рівня 2000 року становитиме 30,83 млн. т у.п., у тому числі заощадження палива визначено в обсягах 7,39 млн. т у.п., електричної енергії – 51,07 млрд. кВт×год., теплової енергії – 36,4 млн. Гкал (таблиці 11.1-11.4).

 Оцінка обсягів енергозбереження за рахунок структурного фактора. Реалізацію потенціалу енергозбереження за рахунок структурного фактора забезпечують: підвищення в структурі економіки питомої ваги наукоємних малоресурсомістких галузей та виробництв; зниження матеріаломісткості (в першу чергу металомісткості) продукції; раціоналізація енергетичних балансів країни, галузі, підприємств; заміщення в енергетичному балансі вуглеводневого палива неорганічними джерелами енергії (ядерне паливо, нетрадиційні та відновлювальні джерела).

Загальне енергозбереження за рахунок міжгалузевих та внутрішньогалузевих структурних зрушень в економіці України за базовим сценарієм оцінюється в 2030 році відносно 2000го в обсязі 228,11 млн. т у.п. Заощадження паливних ресурсів становитиме 131,72 млн. т у.п. та електроенергії 286,93 млрд. кВт год при перевитратах 7,01 млн. Гкал теплової енергії. 

Потенціал енергозбереження. Сумарний потенціал енергозбереження за рахунок технологічного і структурного факторів ураховує величину факторів, що підвищують обсяги.

Сумарний економічно ефективний потенціал енергозбереження за рахунок технологічного і структурного факторів у економіці України за базовим сценарієм у 2030 році проти рівня 2000 року оцінюється в обсязі 555,62 млн. т у.п.: в тому числі обсяги заощадження : палива – 329,74 млн. т у.п., електроенергії – 493,39 млрд. кВт год, теплової енергії – 348,07 млн. Гкал.

1.4 Показники ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на період до 2030 року


 

Узагальнюючими показниками ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у країні є їх питомі витрати на одиницю валового внутрішнього продукту країни (показники енергоємності).

Прогнозні розрахунки свідчать про скорочення енергоємності ВВП країни з 1127 г у.п./грн. у 2000 році до 308-489 г у.п./грн. у 2030-му, що становить 27,4-43,4% рівня енергоємності ВВП у 2000 році.

На сьогодні показники енергоємності ВВП розвинених країн світу становлять 200-350 грам нафтового еквівалента на один долар США (г н.е./дол. США), чималі резерви зниження енергоємності ВВП у цих країнах практично використано.

Прогноз динаміки показників енергоємності ВВП в Україні показує, що у 2030 році вони можуть становити 221-351 г н.е./дол. США проти 809 г н.е./дол. США у 2000 році. Порівняно з показниками 2000 року в 2030-му питомі витрати палива та енергії на одиницю валового внутрішнього продукту України скоротяться: паливоємність ВВП – з 0,905 до 0,233-0,377 кг у.п./грн.; вуглеємність ВВП – з 0,372 до 0,132- 0,198 кг/грн.; газоємність ВВП – з 0,402 до 0,086-0,141 м3/грн.; нафтоємність ВВП – з 0,055 до 0,029-0,046 кг/грн.; нафтопродуктоємність ВВП – з 0,086 до 0,043-0,068 кг у.п./грн.; електроємність ВВП – з 0,985 до 0,329-0,508 кВт год/грн.; теплоємність ВВП – з 1,327 до 0,44-0,695 Мкал/грн.

Скорочення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво валового внутрішнього продукту протягом періоду до 2030 року забезпечить суттєве підвищення ефективності їх використання. 
 1.5 Державна політика, правове забезпечення та економічний механізм стимулювання енергозбереження

 

Основу державної політики з енергозбереження в національній економіці становить системний розвиток законодавства. Базовим у цій сфері є Закон України “Про енергозбереження” прийнятий у 1994 році. Він передбачає систему інституційних, регулятивних та заохочувальних заходів щодо режиму ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів. Нині врегульовано майже всі положення Закону України “Про енергозбереження”, які вимагали подальшої конкретизації підзаконними актами.

З метою реалізації інституційних засад енергозбереження у 1995-1996 рр. в Україні створено органи державного управління в цій сфері: Держкоменергозбереження і Державну інспекцію з енергозбереження та її територіальні органи. Прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.96 №20 “Про управління сферою енергозбереження” та від 18.05.2000 №821 “Про впорядкування структури місцевих державних адміністрацій” (зі змінами, внесеними постановою від 29.08.02 №1262). Постановою Кабінету Міністрів від 26.03.03 №390 затверджено Типове положення про управління з енергозбереження обласної та Севастопольської міської державної адміністрації.

Окрім того, діяльність у сфері енергозбереження в Україні відповідає міжнародній практиці відповідно до Хартії та Договору до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів, ратифікованих Верховною Радою України у 1998 році.

Основою практичної реалізації політики енергозбереження в національній економіці є державні програми енергозбереження. В Україні розроблена та здійснюється Комплексна державна програма енергозбереження (КДПЕ), яку схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.97 за №148.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.97 №1505 схвалена також “Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики”, як складової частини КДПЕ.

Фактично, статус програми енергозбереження в бюджетній сфері має Указ Президента України від 16.06.99 №662 “Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами”, який, зокрема, врегулював на нормативному рівні проблему проведення енергетичних обстежень. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.99 №2183 “Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами” передбачено конкретні механізми, спрямовані на скорочення енергоспоживання у бюджетній сфері. Станом на кінець жовтня 2003 року в Україні на основі цих нормативних актів розгорнуто мережу майже із 160 спеціалізованих організацій з проведення енергетичних обстежень.

У 2001 році вперше було передбачено інвестиції на енергозбереження в державному бюджеті за статтею “Міжгалузеві енергозберігаючі заходи” в обсязі 25,4 млн. грн. Цим запроваджено ще один потужний важіль впливу на зменшення енергоспоживання як у бюджетній сфері, так і в національній економіці в цілому. З досвіду реалізації централізованих програм енергозбереження розвиненими країнами у 80-х рр. відомо, що реальний ефект від їх реалізації в масштабах країни у 10-20 разів перевищує очікуваний. Це можна пояснити значним впливом конкретної політики держави, зокрема, створенням  системи фінансування енергозбереження і певним тиском на управлінців, які приймають рішення на рівні регіональних органів влади та підприємств.
Таблиця 1.1

Електробаланс України за 2001 – 2002 роки (млрд.кВт·год)

 

2001

2002

Вироблено електроенергії

173,0

173,7

Одержано електроенергії з-за меж України

2,1

5,5

Спожито в Україні підприємствами промисловості

90,3

91,0

у тому числі:

 

добувної

16,7

16,7

обробної

51,0

51,7

з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води

22,6

22,6

будівництвом

0,8

0,7

сільським господарством, мисливством, лісовим та рибним господарством

4,2

3,7

транспортом

8,7

9,2

підприємствами і установами інших видів діяльності

10,2

10,7

населенням

21,6

21,8

Втрати в мережах загального користування

34,1

33,5

Відпущено електроенергії за межі України

5,2

8,6
  1   2   3   4   5   6   7

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconКонспект лекцій з дисципліни п равознавство Харків − хнамг − 2006...
Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство” (для студентів усіх спеціальностей академії). Автор А.І. Кубах – Харків: хнамг, 2006....
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
Ринок фінансових послуг: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси»...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconМетодичні рекомендації І контрольні завдання до проведення практичних...
Методичні рекомендації контрольні завдання до проведення практичних занять з дисципліни «Економічна інформатика» для студентів 1...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) icon1. Поняття права інтелектуальної власності
Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів усіх спеціальностей...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconЕнергозбереження
Енергозбереження : реферативний огляд / Новицька Г. В., Коваленко О. В. – К.: Укрінтеі, 2009. – 40 с
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconІнформаційні системи та бази даних
Поняття інф системи, б/д визначення, властивості, етапи розвитку, класифікація; інформаційна модель концептуального рівня
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconКонспект лекцій Тема 1 Місцеві фінанси в економічній системі держави
Основні теорії, що пояснюють суть І природу місцевого самоврядування як форми місцевої влади
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconМетодичні рекомендації до підготовки рефератів з правових дисциплін...
Методичні рекомендації до підготовки рефератів з правових дисциплін для студентів денної форми навчання Укладач Кубах А.І., Харків:...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconКонспект лекцій. Правове регулювання діяльності тнк (транснац-х корпорацій)
Міжн-пр регулювання д-сті тнк сьогодні ще далеке від бажаного, хоча вже є міжн-правові документи, які використовуються
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) icon“ застосування систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень...
Системи оброблення економічної інформації” та “Методи та засоби видобування знань із сховищ даних”
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconРозробка проекту інформаційно-обчислювальної системи керування файловими...
Розробка проекту інформаційно-обчислювальної системи керування файловими ресурсами та ресурсами друку”
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconРобоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму "Менеджмент"
Керівник підприємства бази практики видає наказ, в якому визначає порядок організації та проведення практики, заходи по створенню...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconМінімальна кількість балів – 80
Нормативний курс “Міжнародна інформація” призначений ознайомити студентів з теорією та практикою міжнародних інформаційних відносин...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconУ рефераті повинні бути відображеними
Реферат з обраної наукової спеціальності разом із відгуком передбачуваного наукового керівника вступник повинен подати разом з іншими...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) icon11 бази даних. Системи управління базами даних урок основні поняття
Однією з основних сфер використання комп'ютерів у сучасному суспільстві є накопичування та опрацювання даних
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання) iconРекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці
Ці Рекомендації поширюються на всі підприємства, установи, організації (далі – організація) на яких використовується наймана праця,...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск