Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове

НазваниеРусское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове
страница14/73
Дата публикации24.11.2017
Размер9.71 Mb.
ТипДокументы
100-bal.ru > Литература > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73

Мультимедійні засоби у вивченні мови як іноземної: деякі аспекти

використання
В умовах глобалізації світу, динамічного розвитку і економіки, і наукових досліджень світової спільноти, зокрема сучасних інформаційних технологій, украй потрібні сьогодні ефективність освіти, її прискорений випереджувальний інноваційний розвиток, створення умов для розвитку особистості. Поступове вдосконалення загальної вищої освіти спрямоване в наш час на розробку і реалізацію широкомасштабної довгострокової стратегії модернізації всієї її системи, переорієнтацію процесу навчання, на розвиток особистості студентів, їх інтелекту і духовності, на навчання самостійно оволодівати новими знаннями, на формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей.

Але все це неможливо без впровадження інтерактивних форм навчання – одного з найважливіших напрямів вдосконалення підготовки студентів в сучасному ВНЗ. До постановки і рішення цієї задачі викладачів російської мови як іноземної штовхають як потреби часу: сучасні умови динамічного розвитку знань, коли щорічно втрачається актуальність чверті всього, що засвоєно людиною; зростаючі вимоги до професійної підготовки спеціалістів; виховання в студентів рис активної творчої особистості (творчого мислення, ініціативи, уміння постійно підвищувати свій професійний рівень, уміння самостійно працювати над собою, здобуваючи нові знання, бути в курсі новітніх досягнень у різних галузях знань), – так і суб’єктивні причини: висока конкуренція на ринку освітніх послуг; дуже високі вимоги Міністерства освіти при видачі ліцензії на право освітньої діяльності з іноземними громадянами; недостатній рівень знань іноземних студентів, які приїхали на навчання до України. А для досягнення високого кінцевого результату нам потрібно розв'язати практично прогнозовану освітню проблему – зробити студентів-іноземців підготовчого відділення активними учасниками учбового процесу, створивши для цього систему розумних педагогічно зважених стимулів

Метою тезисів є аналіз теоретичних та практичних аспектів використання мультимедійних засобів у викладанні російської мови як іноземної та спеціального курсу "Науковий стиль мови" студентам-іноземцям на підготовчому відділенні.

Виходячи зі змісту понять "технологія освіти", "інновація в освіті", "інновація в навчанні", "технологію освіти" визначимо як "системний підхід створення, застосування і визначення всього процесу навчання та засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії для оптимізації освіти", "спеціально організовану галузь знань про засоби і процедури оптимізації освіти людини"; а інноваційну освітню технологію розглядатимо як сукупність взаємопов’язаних елементів – змісту, методів, прийомів і форм навчальної діяльності, її організації, – що характеризується новизною; результатом її упровадження є суттєве підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Теорія та методика викладання РКІ має певні теоретичні та практичні досягнення в створенні та використанні новітніх інформаційних технологій, які значно розширили ряд можливостей для дослідження та викладання російської мови як іноземної. Наприклад, вони дають змогу працювати над розвитком навичок у всіх видах мовлення, оскільки відбувається одночасність зорового і слухового сприйняття матеріалу; роблять більш ефективною презентацію матеріалу. Використання комп’ютера, Інтернет-ресурсів, Інтернет-технологій (flash-анімації, потокового відео, потокового аудіо), мультимедіа-видань, мультимедiа-тренажерiв та готових програм (анімаційна демонстрація рідкісних явищ, процесів віддалених у часі або на відстані тощо) надає можливість презентувати новий матеріал так, як це не можливо у друкованому підручнику. А доступ до величезної кількості електронних ресурсів і національного корпусу текстів дозволяє зробити значний внесок у створення мовної та професійної компетентності іноземних студентів.

Мультимедіа – це інтерактивні системи, що забезпечують роботу з нерухомими зображеннями і відео, що рухається, анімованою комп'ютерною графікою і текстом, мовою і високоякісним звуком. Слід зазначити, що multimedia (що в перекладі з англійської означає "многосредность") – модний термін не тільки у комп'ютерному світі. Ним визначається заповітна мрія більшості користувачів комп'ютерної техніки. Це поняття визначає інформаційну технологію на основі програмно-апаратного комплексу, що має ядро у вигляді комп'ютера із засобами підключення до нього аудіо- і відеотехніки. яка дозволяє забезпечити при рішенні завдань автоматизації інтелектуальної діяльності об'єднання можливостей ЕОМ з традиційними для нашого сприйняття засобами презентації звукової і відеоінформації, для синтезу трьох стихій (звуку, тексту, малюнка або графіки чи живого відео). Вона містить не лише тpадиційні статичні елементи: текст, гpафіку, але і динамічні: відео-, аудіо- і анімаційні.

На жаль, ми повинні констатувати такі факти: багато розробників ще не розуміють сьогодні, що просте використання широко відомого носія (CD - ROMa) і програмного забезпечення ще не забезпечують мультимедійний характер продукту; навчання із застосуванням інформаційних та комунікаційних новітніх технологій дозволяє сучасному викладачеві збагатити процес навчання, зробити його цілеспрямованим, активним та доступним.
Герасименко Э.Н.
Контроль знаний, умений и навыков на занятиях

по русскому языку как иностранному

Современные высокие требования к подготовке специалистов обуславливают необходимость непрерывного поиска путей повышения качества образования студентов высших учебных заведений. Один из таких путей — совершенствование системы контроля и оценивания знаний студентов.

При обучении русскому языку как иностранному (РКИ) контроль и оценивание знаний, умений и навыков является необходимым компонентом учебного процесса. А в условиях накопительной рейтинговой системы он приобретает особенно важную роль, т.к. студенты намного больше заинтересованы в результатах текущего контроля, что является стимулирующим фактором и побуждает их к систематической работе в течение всего семестра.

Контроль позволяет преподавателю: а) получить информацию о результатах работы группы учащихся в целом и каждого учащегося в отдельности; б) получить информацию о результатах своей работы (насколько эффективны приемы обучения; неудачи в работе, что позволяет внести изменения в программу обучения); студентам: а) повысить мотивацию в обучении, так как контроль свидетельствует об успехах и неудачах в работе; б) более прилежно учиться, вносить коррективы в учебную деятельность.

Кроме того, контроль дает возможность преподавателю рационально распределить время, необходимое для развития всех видов речевой деятельности, а также внести изменения в учебный процесс, если возникнет такая потребность.

Долгие годы основным объектом контроля считалось владение системой языка, а не приобретаемая в ходе обучения способность к речевой деятельности. В современной методике РКИ основным объектом контроля считается уровень владения коммуникативной компетенцией. При этом в процессе контроля следует ориентироваться не на абсолютную, а на относительную правильность речи, т. е. достигнутый уровень коммуникативной компетенции следует оценивать не в зависимости от количества языковых ошибок, а от успешности решения поставленной коммуникативной задачи. О достигнутом уровне владения языком при этом будут свидетельствовать: а) умение адекватно выражать мысли в заданной речевой ситуации; б) относительная правильность пользования средствами языка при построении высказывания.

Совершенно очевидно, что для того, чтобы проводить контроль в условиях дефицита времени и в рамках ограниченного количества учебных часов, материалы контроля должны быть организованы так, чтобы за минимальное время преподаватель смог проверить достаточно большой языковой материл. Для достижения этой цели преподавателем должны быть разработаны учебные материалы, так называемые средства контроля, которые используются для проверки уровня владения языком на всех видах контроля (предварительный, текущий, промежуточный модульный, итоговый модульный) и в зависимости от его формы (индивидуальный, фронтальный, групповой, парный). К числу основных средств контроля на занятиях РКИ относят следующие.

Раздаточный материал. Это могут быть карточки с заданиями, которые используются в ходе занятий для установления готовности учащихся к учебной деятельности и уровня владения пройденным материалом.

Ситуативные задания. Дается сценарий ситуации, который может включать в себя описание ситуации, характеристику участников диалога, место действия, опорные слова, фразы или вопросы и т.д.

Фонограммы. Используются для работы в лингафонном кабинете с индивидуальными средствами звукозаписи. Дают возможность учащимся прослушать образцовый текст, записать на пленку свой и сравнить. Такая запись становится объектом самоконтроля и анализа со стороны преподавателя.

Видеограммы. В качестве средства контроля используются презентации, наглядный материал, рисунки в тексте учебника, специальные пособия. Зрительный образ служит опорой для выполнения речевого действия по предложенной программе (ответить на вопросы к рисунку/серии рисунков, описать содержание зрительного ряда и др.). Особую популярность в настоящее время получили видеограммы, рассчитанные на работу с компьютером.

И, наконец, тесты — актуальное, эффективное, удобное (с точки зрения экономии аудиторного времени) средство контроля. Тест – это система заданий, выполнение которых позволяет охарактеризовать уровень владения языком с помощью специальной шкалы результатов, поэтому оценка, выставляемая по итогам тестирования, отличается большей объективностью и независимостью от возможного субъективизма преподавателя. Стандартная форма заданий при этом обеспечивает оперативность в работе и легкость подсчета результатов.

На занятиях по русскому языку как иностранному тестовые задания могут использоваться как при овладении студентами разными видами речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), так и при изучении фонетической и лексико-грамматической системы языка. В зависимости от цели контроля преподаватель выбирает виды тестовых заданий, которые будут более актуальными и эффективными на данном этапе обучения, например, лексические или грамматические тестовые задания, тестовые задания по прочитанному или прослушанному тексту и т.д.

При составлении тестов используются различные типы тестовых заданий. Наиболее распространенными являются следующие.

Перекрестный выбор. Задание заключается в подборе пар из двух блоков по тем или иным признакам.

1. Его нет в Москве. Он ... А) заехал

2. По дороге домой я ... к другу. Б) переехал

3. Раньше я жил в деревне, а недавно ... в город. В) уехал

4. Ну, я ... . До свидания. Г) поехал

Альтернативный выбор. Предлагается выбрать правильную форму.

Пример: выберите правильную форму. Прошлым летом мы ... за городом.

А) отдыхать Б) отдыхали

Множественный выбор. Следует выбрать один верный из трех и более вариантов ответа.

Пример: Выберите правильную форму. Дома Наташа продолжала ... текст

А) перевела Б) переводила В) перевести Г) переводить

Выбор неправильной формы. Пример: найдите слово, которое не входит в группу однокоренных слов.

Замерзнуть, морозный, морковь, мороз, мороженое

Упорядочение. Такие задания используются для проверки умения составить связный текст из отдельных частей или предложение из данных слов.

Пример: составьте предложение из следующих слов. Строили, рабочие, всё, школу, лето, эти.

Перечисленные тестовые задания называют избирательными, так как их выполнение связано с выбором правильного ответа из числа предложенных. Для получения надежной контрольной информации рекомендуется использовать не менее пяти примеров в каждом задании.

Следующая группа тестовых заданий получила название задания со свободно конструируемым ответом. Их преимущество в сравнении с первой группой состоит в том, что студенты не просто выбирают готовую форму из числа предложенных, они сами составляют ответ в соответствии с заданием.

Завершение. Студентам предлагается самостоятельно закончить предложение, руководствуясь смыслом.

Подстановка. Выполнение таких заданий предусматривает изменение формы слова либо структуры предложения в целом.

Трансформация. Предлагается изменить предложение согласно образцу.

Пример: замените активный оборот пассивным. Этот роман написал Л. Толстой. Этот роман написан Л. Толстым.

Ответ на вопрос. Это тестовое задание широко используется при проверке понимания прочитанного/прослушанного текста и при контроле владения диалогической речью.

Задание. Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника. Восстановите диалог (вставьте пропущенные реплики или восстановите порядок реплик).

Внутриязыковое перефразирование. Суть задания заключается в передаче своими словами содержания текста. Относится к числу наиболее эффективных видов тестовых заданий, так как при его выполнении предполагается не только понимание содержания текста, но и умение передать его смысл в соответствии с установкой.

Межъязыковое перефразирование (перевод). Предполагает умение найти эквивалентную форму для передачи содержания текста, выраженного средствами изучаемого языка.

Клоуз-тест. Задание предусматривает восстановление пропущенных в тексте слов. Процедура тестирования предполагает осмысление информации, предшествующей пропуску, анализ грамматической структуры, выбор из долговременной памяти пропущенных элементов текст.

Таким образом, тесты дают возможность за короткий срок оценить знание обширного материала у большого количества учащихся, легко и быстро проверить и оценить работы. Бесспорна экономичность и эффективность тестов. Работая с ними, студент может самостоятельно анализировать качество приобретенных навыков и знаний, а ведь именно самостоятельная работа является важным звеном в обучении на современном этапе, т.к. недостаточное количество аудиторных часов требует значительного объема самостоятельной работы. Эти особенности дают возможность считать тесты одним из основных средств контроля.

Наиболее эффективно тесты позволяют проверить владение языковым материалом (грамматикой и лексикой). Проверить понимание прочитанного (чтение) или прослушанного (аудирование) можно при помощи выбора истинных и ложных высказываний. К сожалению, задания тестов в меньшей степени затрагивают такую важную сторону речевой деятельности, как говорение – то есть постоянный выбор различных речевых единиц, который осуществляет говорящий в определенных реальных коммуникативных ситуациях. При проведении таких тестов необходимо активно использовать лингафонный кабинет (для работы студента в режиме аудиозаписи). Кроме того, для контроля и оценивания говорения могут использоваться другие формы, например, устный контроль.

Гирич З.И.
Методика работы по выработке навыков употребления сложноподчиненных предложений в связной речи иностранных тюркоязычных студентов вузов нефилологического профиля

Коммуникативная цель обучения русскому языку иностранных тюркоязычных студентов вузов нефилологического профиля в условиях языковой среды является ведущей, обеспечивая им овладение специальностью. Это определяет необходимость учета особенностей научного стиля речи. Работа по развитию речи ведется с позиции развития научной речи студентов с учетом избранной специальности.

Овладение сложноподчиненным предложением русского языка затруднительно для иностранных тюркоязычных студентов вузов нефилологического профиля в силу расхождений в русском и тюркских языках, поэтому усвоение сложного предложения возможно на основе сопоставления русского и родного языков. Учёт особенностей родного языка значительно способствует восприятию русского сложноподчиненного предложения в тюркоязычной аудитории.

Сопоставительный анализ особенностей синтаксиса и пунктуации сложноподчиненного предложения в русском и тюркских (туркменском, азербайджанском, таджикском языках) показал следующее.

Сложноподчиненное предложение всех видов переводится с ев­ропейских языков на тюркские языки предпочтительно глагольными конструкциями (причастными, деепричастными, инфинитивными), что снижает частоту употребления сложноподчиненных предложений.

Слабое развитие союзов в тюркских языках приводит к меньшему объему союзного подчинения по сравнению с относительным и аналитико-синтетическим (с помощью аффиксальных частиц).

Наличие в грамматическом строе тюркских языков, например, азербайджанского языка универсального асемантического союза ки, являющегося составной частью также и большинства сложных и производных союзов и союзных слов, с помощью которого соединяются с главным почти все типы придаточных, приводит к малочисленности и однообразию подчинительных союзов в азербайджанском языке [1].

Важно учитывать, что ряд явлений грамматического строя, совпадающих в русском и родном языках, но имеющих низкую частотность или другую сферу употребления в родном языке, особенно в стиле научной прозы, вызывает трудности при овладении этими конструкциями иностранными тюркоязычными студентами нефилологического профиля. А расхождения в русском и тюркских языках, оказывают интерферирующее влияние на русскую речь студентов.

Наиболее необходимые для овладения научной речью пять видов сложноподчиненных предложений присубстантивно-определительные, местоименно-союзные, изъяснительно-союзные, условные и причинные. Методисты рекомендуют следующую последовательность ввода придаточных: придаточные обстоятельственные (начиная с причинных и условных), изъяснительные (дополнительные), определительные.

Методика работы по выработке навыков употребления каждого ти­па придаточного включает упражнения трех типов: аналитические, конструктивные и собственные речевые. .

Аналитические упражнения, нацелены не на определение типа придаточного, его квалификацию, а на наблюдение над структурными особенностями и семантикой сложного целого. Введение каждого типа придаточного начинается с аналитических упражнений:

- внутриязыковое сопоставление сложноподчиненного предложения изучаемого типа с другими структурными типами (с сложносочиненными и бессоюзным для предложений с союзным подчинением и с простым – для одночленных предложений с относительным подчинением;

- внутриязыковое сопоставление отдельных типов придаточных для наблюдения над их семантикой;

- внутриязыковое сопоставление структурно-семантических разно­видностей одного и того же типа (например, для различения условий употребления союзов что и чтобы зависимости от семантики контакт­ного слова);

- межъязыковое сопоставление каждой вводимой конструкции со способами ее выражения в родном языке в целях преодоления интерференции;

- разбор предложений по алгоритму.

Конструктивные упражнения, нацеленные на реализацию в языковых моделях структурных и смысловых особенностей, бывших объектом наблюдения в аналитических упражнениях. Подготовка к речевым упражнениям осуществляется в виде конст­руктивных упражнений:

- расстановка знаков препинания; выбор средства связи;

- согласование союзного слова который в роде и числе с контактным словом главного;

- употребление падежных и предложно-падежных форм союзного слова;

- согласование указательного слова с контактным словом главного либо постановка его в нужном падеже;

- нахождение из числа данных списком предложений пар простых, связанных заданными смысловыми отношениями, и конструирование из них сложноподчиненных заданной конструкции;

- трансформация сложноподчиненного предложения в целях изменения места придаточного по отношению к главному;

-трансформация в предложения изучаемой конструкции простого предложения, сложносочиненного, бессоюзного, предложения с прямой речью;

-трансформация предложений с заменой морфологической категории контактного слова (в изъяснительных предложениях);

-трансформация причинных предложений в следственные и наоборот;

-дописывание придаточной или главной части;

-построение предложений усваиваемых типов;

-использование предложений усваиваемых типов в ответах на воп­росы;

-обратный перевод.

Речевые упражнения, нацеленные на обогащение сложноподчиненными предложениями не только подготовленной, но и неподготовленной речи студентов, осуществляются в виде системы учебно-коммуникативных и собственно-коммуникативных упражнений [1].

Таким образом, работа по изучению сложноподчиненного предложения иностранными тюркоязычными студентами вузов нефилологического профиля опирается на овладение его структурными и семантическими особенностями и строится на последовательном вводе отдельных структурных типов, от более легких к более трудным. Эффективность овладения сложноподчиненным предложением обеспечивается в процессе реализации системы упражнений, включающей аналитические, конструктивные и речевые упражнения.

Литература

Абдулзаде Нейсан Гасан кызы. Развитие связной русской речи студентов азербайджанцев в связи с изучением синтаксиса и пунктуации сложноподчиненного предложения: автореф. дис. на соискание учен. Степени канд. пед. наук:12.00.02 «Методика преподавания»/ Абдулзаде Нейсан Гасан кызы. - М., 1974 – 18 с.Глуховская М. С.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73

Похожие:

Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconНорвежский романтизм
Генеральное консульство королевства Норвегии Центр искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского (Невский, 20) Голландский...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове icon«Литература. 9 класс» под ред. И. Н. Сухих, С. П. Белокуровой
Белокурова Светлана Павловна – учитель русского языка и литературы гимназии №405 Санкт-Петербурга, методист Научно-методического...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconИзучение форм выветривания горного массива «Бурабай»
Омский Научный центр Сибирского отделения Российской академии наук Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconИмператорское Русское Географическое Общество (ирго) – рго ан СССР...
Волжское понизовье (воложеская русь) – поволжье (по «Водному кодексу рф») территория вокруг акваторий куйбышевского, саратовского...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconФормирование читательской компетенции у учащихся на примере блока...
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования №195 адмиралтейского района Санкт-Петербурга (гбоу центр...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconИнформационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №11 (712), 4 апреля 2011 г
Открытие новых социальных объектов Санкт-Петербурга. Подробности в разделе Аппарата вице-губернатора Л. А. Косткиной
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconОбщественность урала обсуждает проблемы детства
«Общество духовной культуры», Уральское отделение международной ассоциации «Мир через культуру» и Областное педагогическое общество...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconГражданское общество в россии: настоящее смутно, будущее туманно о чем спор?
Закону, защищающему права человека, публичность и информационная открытость власти, действительно подотчетной избирающему ее народу....
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconПоложение конкурса педагогического мастерства учителей русского языка...
Ж. Баласагына при поддержке журнала «Русский язык и литература в школах Киргизстана», общественного фонда «Центр поддержки русского...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconИнформационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №11 (762) от 2 апреля 2012 г
Церемония награждения лучших по профессии специального предприятия «Новое поколение» (Дом молодежи Санкт-Петербурга Новоизмайловский...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconОбщество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр...

Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconКалендарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе
Язык и общество. Связь происхождения языка с возникновением челове- ческого общества
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconПризнание культуры приоритетной и социально значимой отраслью, определяющей...
Санкт-Петербурга в законодательном порядке (Закон Санкт-Петербурга от 11. 01. 2011 №739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге»),...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-Петербурга (гбоу информационно-методический центр Приморского района...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconО новых направлениях в культурном сотрудничестве Санкт-Петербурга...
Санкт-Петербург, который создавался как «окно в Европу» и на протяжении всей истории известен как многонациональный и многоконфессиональный...
Русское национально-культурное общество Харьковской области Харьковское областное общество преподавателей русского языка и литературы Информационный деловой центр Санкт-Петербурга в г. Харькове iconОтчет о проведении «Недели русского языка и литературы» мо учителей русского языка и литературы
«Неделя русского языка и литературы». Цель данного мероприятия-развитие познавательной деятельности учащихся, выявление одаренных...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск