Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму "Менеджмент"

Скачать 88.18 Kb.
НазваниеРобоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму "Менеджмент"
Дата публикации03.10.2013
Размер88.18 Kb.
ТипДокументы
100-bal.ru > Математика > Документы


Міністерство науки та освіти України

Національний технічний університет “ХПІ”

Кафедра автоматизованих систем управління
ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. Каф. АСУ

М. Д. Годлевський

«__» «_____» 20__р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів 6-го курсу напряму “Менеджмент”

спеціальності 7.020501-"Менеджмент організацій” спеціалізації

Інформаційні системи в менеджменті організацій” та

спеціальності 7.020506 - “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

спеціалізації “Інформаційні системи в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності”


УЗГОДЖЕНО

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(найменування бази)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(П.І.Б)

«__» «_____» 20__р.

ХАРЬКІВ – 2011

ВСТУПДля проведення практики за вищими навчальними закладами як бази практики закріплюються підприємства, установи та організації. Офіційною підставою для проведення практики студентів на виробництві є договір, що полягає між вищим навчальним закладом і підприємством. Керівник підприємства - бази практики видає наказ, в якому визначає порядок організації та проведення практики, заходи по створенню необхідних умов студентам-практикантам для виконання програм, а також призначає керівника практики від підприємства.

Розподіл студентів і керівників з числа професорсько-викладацького складу по базам практики проводиться наказом по вищому навчальному закладу на підставі заяв кафедр.

Контроль за проведенням практики з боку вищого навчального закладу здійснюється: керівником практики, завідувачем кафедри, представниками ректора та інспекторською групою університету. Контролюючий приймає оперативні міри по усуненню виявлених недоліків (про серйозні відхилення контролюючий доповідає керівництву вищого навчального закладу і підприємства - бази практики).
Студент при проходженні практики зобов'язан:

- виконувати завдання, передбачені програмою практики;

- вивчати і дотримуватися правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- брати участь в суспільному житті колективу підприємства, установи, організації;

- нести відповідальність за роботу, що виконується нарівні зі штатними робітниками;

- вести щоденник практики;

- проводити роботи, пов'язані з НДРС та збирати матеріали для дипломного проектування.

По закінченню практики студент складає письмовий звіт по практиці. Звіт практики захищається на кафедрі в комісії, призначеної завідувачем кафедри. При оцінюванні роботи студента ураховується характеристика, яка дана йому керівником практики від підприємства.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Основною метою і завданням науково-дослідної практики є:

 1. практична підготовка до самостійної роботи на посаді інженера по спеціальності «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», заглиблення, узагальнення, систематизація і закріплення теоретичних знань, отриманих в університеті;

 2. вивчення і обстеження об'єкту автоматизації, в межах якого буде виконуватися дипломна робота;

 3. збір матеріалів для дипломного проектування;

 4. вивчення структури і характеристик інформаційної системи в менеджменті, по якій буде виконана дипломна робота;

 5. вивчення сучасних засобів управління;

 6. придбання навичок вирішення практичних і теоретичних задач управління;

 7. придбання навичок проведення дослідних робіт, підготовки наукових доповідей та статей;

 8. вивчення новітніх досягнень по тематиці дипломної роботи;

 9. вивчення заходів по техніці безпеки, охороні праці і цивільної оборони, охороні навколишнього середовища;

 10. придбання практичних навичок, знань і вміння професійної організаційної та виховної роботи в колективі.

В результаті проходження практики студенти повинні

знати:

– порядок розробки, проходження і затвердження технічної та договірної документації,

– сучасні засоби адміністративного менеджменту, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;

– методики застосування ЕОМ при розробці інформаційних систем в менеджменті,

– прогресивні досягнення науки та техніки в області інформаційних систем і систем переробки інформації;

– основні характеристики та можливості сучасної обчислювальної техніки,

– питання охорони праці, техніки безпеки, цивільної оборони, охорони навколишнього середовища в організаціях-базах практики.

Вміти:

– застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення конкретних завдань, пов'язаних з дослідженням або експлуатацією інформаційних систем в менеджменті, з зовнішньоекономічною діяльністю,

– формувати мету, призначення інформаційних систем,

– організовувати науково-дослідні роботи в колективі;

– підготовляти наукові доповіді та статті, проводити бесіди і лекції на політичні, науково-популярні та культурно-просвітницькі теми.

Придбати навички:

– вирішення практичних завдань, зв'язаних з інформаційними системами в менеджменті організацій, в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності,

– проведення науково-дослідних робіт,

– проведення організаційної та виховної роботи в колективі, роботи на інженерних посадах.
2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ
Переддипломну практику по темі дипломної роботи студенти проходять у організаціях, передових з питань розробки, впровадження або експлуатації інформаційних систем в менеджменті.

Даний вид практики припускає роботу студента по індивідуальному завданню, в якому повинні бути відображені усі питання, що містяться в робочій програмі практики з урахуванням умов і можливостей, наявних на конкретному робочому місці, де студент буде проходити практику. Індивідуальне завдання складається керівником практики від вищого навчального закладу спільно з керівником практики від підприємства. Тема практики повинна складати основу майбутньої дипломної роботи.

При виконанні дипломної роботи повинні використовуватися результати, отримані студентами під час переддипломної практики шляхом їхньої систематизації та подальшого розвитку.

Тема індивідуального завдання на переддипломну практику може бути зв'язана з розробкою та дослідженням однієї з функціональних підсистем як окремо, так і в комплексі з іншими підсистемами, з вирішенням однієї з основних задач інформаційної системи в менеджменті або окремих її підсистем, з розробкою нових засобів і підходів до вирішення завдань управління, з оцінкою надійності, якості функціонування економічної ефективності інформаційних систем в менеджменті.

Зміст індивідуального завдання на переддипломну практику припускає:

1. Вивчення студентом: структури і характеристик інформаційної системи, по якій виконується практика і буде виконана дипломна робота; об'єкту, для якого призначена інформаційна система; характеристик і структури підрозділу, що займається розробкою, впровадженням або експлуатацією інформаційних систем; основних характеристик і можливостей обчислювальної техніки на базі практики (при цьому необхідно провести порівняння з прогресивними досягненнями в цій галузі), структури суспільних організацій, їх специфіку; форм і засобів управління якістю впроваджених робіт; стан роботи з молоддю, з підготовкою та підвищенням кваліфікації молодих кадрів; стан наукової організації праці, техніки безпеки і цивільної оборони.

2. Ознайомлення студента з передовими досягненнями по тематиці практики і дипломної роботи. При цьому студент повинен визначити місце, стан і призначення проблеми або завдань, поставленого в індивідуальному завданні на практику, в загальній структурі інформаційних систем в менеджменті, проаналізувати можливі засоби і шляхи її вирішення, вибрати найбільш раціональні з них і обгрунтувати цей вибір. Особливу увагу сліду приділяти системному підходу по вирішенню задачі розробки і використанню економіко-математичних моделей, застосуванню апарату математичного програмування для отримання оптимальних рішень, використанню можливостей сучасної обчислювальної техніки. Принципове розв’язання поставленої задачі студент приводить у звіті.

3. Участь студента в виконанні виробничих завдань, в оформленні різноманітних видів документації (цю роботу студенти виконують як інженери дублери); в семінарах, що організуються для штатних співробітників і практикантів; в наукових семінарах, які проводяться на базі практики і кафедрі; в підготовці наукових доповідей та статей; в організації науково-дослідних робіт; які проводяться на базі практики; заняттях по техніці безпеки, охороні праці і цивільній обороні, лекціях і бесідах на суспільно-політичні і наукові теми, в проведенні популяризацій досягнень НТУ “ХПІ”, в проведенні робіт по притягненню співробітників бази практики на підготовче відділення НТУ “ХПІ”.

Конкретизацію перерахованих пунктів змісту індивідуального завдання з урахуванням особливостей бази практики, а також тему дипломної роботи здійснює керівник практики.

В процесі проходження практики проводяться лекції і екскурсії, тематика яких складена з врахуванням особливостей конкретного підприємства.
3. ЗВІТНІСТЬ ПО ПРАКТИЦІ
По закінченню практики студент представляє звіт по переддипломній практиці. Звіт по практиці повинен бути оформлений по вимогах ЄСКД до звітів по науково-дослідним роботам (ДГСТ 2.105-79).

Звіт по виробничій практиці повинен містити:

– опис проблеми, поставленої студенту на практику;

– опис структури і характеристик інформаційних систем в менеджменті, по якій виконується робота;

– опис об'єкту, для якого призначена інформаційна система;

– опис місця, стан і призначення проблеми або завдання, поставлених в роботі;

– аналіз можливостей засобів і шляхів її рішення; обгрунтування вибору найбільш раціонального з них (при цьому враховуються новітні досягнення в даній області);

– опис характеристик і структури підрозділу; що займається розробкою, впровадженням або експлуатацією інформаційної системи; основних характеристик і можливостей обчислювальної техніки, що використається на базі практики (необхідно провести порівняння з прогресивними досягненнями в цій галузі);

– опис порядку розробки, проходження і затвердження документації на інформаційну систему;

– звіт студента щодо виконання виробничих завдань;

– тези наукових доповідей або зміст статей;

– звіт щодо прослуханих лекцій (тези конспекту), проведених екскурсій (стислий зміст) і занять (стислий конспект);

– принципове рішення поставленої задачі (в ньому узагальнюється дослідна частина роботи, виконаної при проходженні практики).

Оскільки матеріали, зібрані в звітах, є джерелами відомостей для виконання дипломної роботи, то після здачі заліку по практиці може отримати цей звіт на кафедрі під розписку.

Протягом проходження практики студент заповнює щоденник практики По закінченню практики керівник практики від бази дає відзив на роботу студента, що фіксується у щоденнику. Звіт та щоденник підписується керівником практики від базі практики та завіряється остаточно керівником практики від університету. 1. ЗРАЗКОВИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
N

Найменування заходу

Кількість днів

1

Оформлення і отримання пропусків, інструктаж по техніці безпеки і охороні праці

1

2

Виконання особистих завдань

45

3

Виконання виробничих завдань на робочих місцях

5

4

Навчальні заняття і екскурсії

2

5

Оформлення звіту

4

6

Здача звіту

2

7

Здача пропусків, літератури і майна підприємства, від'їзд

1
В загальному обліку

60
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconМетодичні рекомендації І контрольні завдання до проведення практичних...
Методичні рекомендації контрольні завдання до проведення практичних занять з дисципліни «Економічна інформатика» для студентів 1...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни
Ринок фінансових послуг: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси»...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconПрограма «Освіта Донеччини. 2007 2011роки» Донецьк програма «Освіта Донеччини. 2007 2011 роки»
Україні» (від 04. 07. 2005 р. №1013/2005), Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Концепція Державної програми розвитку...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconКафедра «Менеджмент» Методические указания по проведению учебной,...
По направлению «Менеджмент» (бакалавриат) определяют объем, содержание и методику проведения учебной, производственной и преддипломной...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconРабочая программа педагогической практики направление подготовки 080200. 68 «Менеджмент»
Обсуждена на кафедре «Производственный менеджмент» от 28 декабря 2012 г., протокол №5
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconПрограмма производственной практики для направления подготовки 080200. 62 «Менеджмент»
Квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconМетодичні рекомендації до підготовки рефератів з правових дисциплін...
Методичні рекомендації до підготовки рефератів з правових дисциплін для студентів денної форми навчання Укладач Кубах А.І., Харків:...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconМетодические указания по прохождению производственной практики направление...
Производственная практика самостоятельная работа студента под руководством преподавателя выпускающей кафедры и специалиста или руководителя...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconРабочая программа дисциплины «Введение в производственный менеджмент»
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов первого курса с избранным направлением подготовки «Менеджмент», профилем...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Настає час вибору» програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconМагистерской программы 080200. 68. 00. 03 Технологический менеджмент...
Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов по основам теории и практики компьютерного моделирования...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconВиханский О., Наумов А. Менеджмент: Человек, стратегия, организация, процесс
Для студентов I обр., 3 курса специальности «Менеджмент организации», специализации «Производственный менеджмент», бакалавров, обучающихся...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconМатериалы для подготовки к текущему и промежуточному контролю знаний...
По курсу «Функциональный менеджмент» предусматривается две формы промежуточного контроля – зачет в устной форме и написание реферата....
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconПрограмма дисциплины «Медиатехнологии: технико-технологические основы...
Ми для магистерской программы «Менеджмент в сми» факультета медиакоммуникаций ниу «Высшая школа экономики». Данный курс является...
Робоча програма переддипломної практики для студентів 6-го курсу напряму \"Менеджмент\" iconРабочая программа дисциплины инвестиционный менеджмент рекомендуется для направления подготовки
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к направлению «Менеджмент» по профилю «Менеджмент», входит в его базовую часть


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск